An atheist is as religious as a theist.

- Kedar Joshi

User contributed keywords

atheism atheist religion theism theist

Share |